โรงเรียนบ้านพืชผล (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 6 6 6 3 2 6
ร้อยละ 20.69 % 20.69 % 20.69 % 10.34 % 6.90 % 20.69 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 5 6 6 4 4 22
ร้อยละ 10.64 % 12.77 % 12.77 % 8.51 % 8.51 % 46.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 11 12 12 7 6 28
ร้อยละ 14.47 % 15.79 % 15.79 % 9.21 % 7.89 % 36.84 %

76 : 11 , 12 , 12 , 7 , 6 , 28...14.47 , 15.79 , 15.79 , 9.21 , 7.89 , 36.84 = 48 : 63.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16%

Powered By www.thaieducation.net