โรงเรียนบ้านนางัว (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 3 1 3 0 30
ร้อยละ 9.76 % 7.32 % 2.44 % 7.32 % 0.00 % 73.17 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 4 4 11 0 0 68
ร้อยละ 4.60 % 4.60 % 12.64 % 0.00 % 0.00 % 78.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 8 7 12 3 0 98
ร้อยละ 6.25 % 5.47 % 9.38 % 2.34 % 0.00 % 76.56 %

128 : 8 , 7 , 12 , 3 , 0 , 98...6.25 , 5.47 , 9.38 , 2.34 , 0.00 , 76.56 = 30 : 23.44ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 23.44%

Powered By www.thaieducation.net