โรงเรียนบ้านนาเข (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 6 3 2 1 2 19
ร้อยละ 18.18 % 9.09 % 6.06 % 3.03 % 6.06 % 57.58 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 10 3 0 3 3 113
ร้อยละ 7.58 % 2.27 % 0.00 % 2.27 % 2.27 % 85.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 8 5 3 1 4 71
ร้อยละ 8.70 % 5.43 % 3.26 % 1.09 % 4.35 % 77.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 24 11 5 5 9 203
ร้อยละ 9.34 % 4.28 % 1.95 % 1.95 % 3.50 % 78.99 %

165 : 16 , 6 , 2 , 4 , 5 , 132...9.70 , 3.64 , 1.21 , 2.42 , 3.03 , 80.00 = 33 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.01%

Powered By www.thaieducation.net