โรงเรียนบ้านนาเข (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 10 3 4 0 2 15
ร้อยละ 29.41 % 8.82 % 11.76 % 0.00 % 5.88 % 44.12 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 13 5 0 0 6 109
ร้อยละ 9.77 % 3.76 % 0.00 % 0.00 % 4.51 % 81.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 9 9 5 0 4 66
ร้อยละ 9.68 % 9.68 % 5.38 % 0.00 % 4.30 % 70.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 คน
จำนวน(คน) 32 17 9 0 12 190
ร้อยละ 12.31 % 6.54 % 3.46 % 0.00 % 4.62 % 73.08 %

167 : 23 , 8 , 4 , 0 , 8 , 124...13.77 , 4.79 , 2.40 , 0.00 , 4.79 , 74.25 = 43 : 25.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92%

Powered By www.thaieducation.net