โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 9 5 8 4 2 8
ร้อยละ 25.00 % 13.89 % 22.22 % 11.11 % 5.56 % 22.22 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 11 8 13 11 3 71
ร้อยละ 9.40 % 6.84 % 11.11 % 9.40 % 2.56 % 60.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 20 13 21 15 5 79
ร้อยละ 13.07 % 8.50 % 13.73 % 9.80 % 3.27 % 51.63 %

153 : 20 , 13 , 21 , 15 , 5 , 79...13.07 , 8.50 , 13.73 , 9.80 , 3.27 , 51.63 = 74 : 48.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 48.37%

Powered By www.thaieducation.net