โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 10 5 8 4 2 7
ร้อยละ 27.78 % 13.89 % 22.22 % 11.11 % 5.56 % 19.44 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 13 9 14 11 3 67
ร้อยละ 11.11 % 7.69 % 11.97 % 9.40 % 2.56 % 57.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 23 14 22 15 5 74
ร้อยละ 15.03 % 9.15 % 14.38 % 9.80 % 3.27 % 48.37 %

153 : 23 , 14 , 22 , 15 , 5 , 74...15.03 , 9.15 , 14.38 , 9.80 , 3.27 , 48.37 = 79 : 51.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 51.63%

Powered By www.thaieducation.net