โรงเรียนบ้านหนองเทา (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 6 2 9 6 16
ร้อยละ 7.14 % 14.29 % 4.76 % 21.43 % 14.29 % 38.10 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 21 21 15 42 19 26
ร้อยละ 14.58 % 14.58 % 10.42 % 29.17 % 13.19 % 18.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 4 4 10 4 3 44
ร้อยละ 5.80 % 5.80 % 14.49 % 5.80 % 4.35 % 63.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 28 31 27 55 28 86
ร้อยละ 10.98 % 12.16 % 10.59 % 21.57 % 10.98 % 33.73 %

186 : 24 , 27 , 17 , 51 , 25 , 42...12.90 , 14.52 , 9.14 , 27.42 , 13.44 , 22.58 = 144 : 77.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 169 คน คิดเป็นร้อยละ 66.27%

Powered By www.thaieducation.net