โรงเรียนบ้านหนองเทา (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 6 1 9 6 17
ร้อยละ 7.14 % 14.29 % 2.38 % 21.43 % 14.29 % 40.48 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 18 18 14 36 13 45
ร้อยละ 12.50 % 12.50 % 9.72 % 25.00 % 9.03 % 31.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 4 4 9 4 3 45
ร้อยละ 5.80 % 5.80 % 13.04 % 5.80 % 4.35 % 65.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 25 28 24 49 22 107
ร้อยละ 9.80 % 10.98 % 9.41 % 19.22 % 8.63 % 41.96 %

186 : 21 , 24 , 15 , 45 , 19 , 62...11.29 , 12.90 , 8.06 , 24.19 , 10.22 , 33.33 = 124 : 66.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 148 คน คิดเป็นร้อยละ 58.04%

Powered By www.thaieducation.net