โรงเรียนบ้านเวินพระบาท (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 2 2 1 2 25
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 6.25 % 3.13 % 6.25 % 78.13 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 10 9 2 10 3 66
ร้อยละ 10.00 % 9.00 % 2.00 % 10.00 % 3.00 % 66.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 10 11 4 11 5 91
ร้อยละ 7.58 % 8.33 % 3.03 % 8.33 % 3.79 % 68.94 %

132 : 10 , 11 , 4 , 11 , 5 , 91...7.58 , 8.33 , 3.03 , 8.33 , 3.79 , 68.94 = 41 : 31.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 31.06%

Powered By www.thaieducation.net