โรงเรียนบ้านโพนก่อ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 9 7 3 16 8 42
ร้อยละ 10.59 % 8.24 % 3.53 % 18.82 % 9.41 % 49.41 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 38 32 14 23 7 70
ร้อยละ 20.65 % 17.39 % 7.61 % 12.50 % 3.80 % 38.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 5 3 7 2 2 67
ร้อยละ 5.81 % 3.49 % 8.14 % 2.33 % 2.33 % 77.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 355 คน
จำนวน(คน) 52 42 24 41 17 179
ร้อยละ 14.65 % 11.83 % 6.76 % 11.55 % 4.79 % 50.42 %

269 : 47 , 39 , 17 , 39 , 15 , 112...17.47 , 14.50 , 6.32 , 14.50 , 5.58 , 41.64 = 157 : 58.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 355 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 176 คน คิดเป็นร้อยละ 49.58%

Powered By www.thaieducation.net