โรงเรียนบ้านโพนก่อ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 15 9 6 7 3 18
ร้อยละ 25.86 % 15.52 % 10.34 % 12.07 % 5.17 % 31.03 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 38 32 14 23 7 69
ร้อยละ 20.77 % 17.49 % 7.65 % 12.57 % 3.83 % 37.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 5 3 7 2 2 67
ร้อยละ 5.81 % 3.49 % 8.14 % 2.33 % 2.33 % 77.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 327 คน
จำนวน(คน) 58 44 27 32 12 154
ร้อยละ 17.74 % 13.46 % 8.26 % 9.79 % 3.67 % 47.09 %

241 : 53 , 41 , 20 , 30 , 10 , 87...21.99 , 17.01 , 8.30 , 12.45 , 4.15 , 36.10 = 154 : 63.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 173 คน คิดเป็นร้อยละ 52.91%

Powered By www.thaieducation.net