โรงเรียนบ้านรามราช (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 8 5 2 0 0 28
ร้อยละ 18.60 % 11.63 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 65.12 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 15 0 5 3 1 140
ร้อยละ 9.15 % 0.00 % 3.05 % 1.83 % 0.61 % 85.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 23 5 7 3 1 168
ร้อยละ 11.11 % 2.42 % 3.38 % 1.45 % 0.48 % 81.16 %

207 : 23 , 5 , 7 , 3 , 1 , 168...11.11 , 2.42 , 3.38 , 1.45 , 0.48 , 81.16 = 39 : 18.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.84%

Powered By www.thaieducation.net