โรงเรียนบ้านรามราช (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 8 5 3 1 2 24
ร้อยละ 18.60 % 11.63 % 6.98 % 2.33 % 4.65 % 55.81 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 18 0 5 3 2 136
ร้อยละ 10.98 % 0.00 % 3.05 % 1.83 % 1.22 % 82.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 26 5 8 4 4 160
ร้อยละ 12.56 % 2.42 % 3.86 % 1.93 % 1.93 % 77.29 %

207 : 26 , 5 , 8 , 4 , 4 , 160...12.56 , 2.42 , 3.86 , 1.93 , 1.93 , 77.29 = 47 : 22.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 22.71%

Powered By www.thaieducation.net