โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) -1 -1 1 0 0 7
ร้อยละ -16.67 % -16.67 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 116.67 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 2 2 1 -1 2 62
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 1.47 % -1.47 % 2.94 % 91.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 1 1 2 -1 2 69
ร้อยละ 1.35 % 1.35 % 2.70 % -1.35 % 2.70 % 93.24 %

74 : 1 , 1 , 2 , -1 , 2 , 69...1.35 , 1.35 , 2.70 , -1.35 , 2.70 , 93.24 = 5 : 6.76ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.76%

Powered By www.thaieducation.net