โรงเรียนบ้านโพนแดง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 15
ร้อยละ 21.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 57
ร้อยละ 4.69 % 1.56 % 4.69 % 0.00 % 0.00 % 89.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 7 1 3 0 0 72
ร้อยละ 8.43 % 1.20 % 3.61 % 0.00 % 0.00 % 86.75 %

83 : 7 , 1 , 3 , 0 , 0 , 72...8.43 , 1.20 , 3.61 , 0.00 , 0.00 , 86.75 = 11 : 13.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25%

Powered By www.thaieducation.net