โรงเรียนบ้านโพนแดง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 9 1 0 1 0 8
ร้อยละ 47.37 % 5.26 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 42.11 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 18 6 8 6 11 15
ร้อยละ 28.13 % 9.38 % 12.50 % 9.38 % 17.19 % 23.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 27 7 8 7 11 23
ร้อยละ 32.53 % 8.43 % 9.64 % 8.43 % 13.25 % 27.71 %

83 : 27 , 7 , 8 , 7 , 11 , 23...32.53 , 8.43 , 9.64 , 8.43 , 13.25 , 27.71 = 60 : 72.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 72.29%

Powered By www.thaieducation.net