โรงเรียนบ้านบุ่ง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 4 7 0 4 0 32
ร้อยละ 8.51 % 14.89 % 0.00 % 8.51 % 0.00 % 68.09 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 16 19 5 16 5 50
ร้อยละ 14.41 % 17.12 % 4.50 % 14.41 % 4.50 % 45.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 20 26 5 20 5 82
ร้อยละ 12.66 % 16.46 % 3.16 % 12.66 % 3.16 % 51.90 %

158 : 20 , 26 , 5 , 20 , 5 , 82...12.66 , 16.46 , 3.16 , 12.66 , 3.16 , 51.90 = 76 : 48.10ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 48.10%

Powered By www.thaieducation.net