โรงเรียนบ้านบุ่ง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 4 7 0 4 0 32
ร้อยละ 8.51 % 14.89 % 0.00 % 8.51 % 0.00 % 68.09 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 18 21 5 18 5 44
ร้อยละ 16.22 % 18.92 % 4.50 % 16.22 % 4.50 % 39.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 22 28 5 22 5 76
ร้อยละ 13.92 % 17.72 % 3.16 % 13.92 % 3.16 % 48.10 %

158 : 22 , 28 , 5 , 22 , 5 , 76...13.92 , 17.72 , 3.16 , 13.92 , 3.16 , 48.10 = 82 : 51.90ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90%

Powered By www.thaieducation.net