โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 5 2 0 1 0 11
ร้อยละ 26.32 % 10.53 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 57.89 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 15 2 6 5 1 46
ร้อยละ 20.00 % 2.67 % 8.00 % 6.67 % 1.33 % 61.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 20 4 6 6 1 57
ร้อยละ 21.28 % 4.26 % 6.38 % 6.38 % 1.06 % 60.64 %

94 : 20 , 4 , 6 , 6 , 1 , 57...21.28 , 4.26 , 6.38 , 6.38 , 1.06 , 60.64 = 37 : 39.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 39.36%

Powered By www.thaieducation.net