โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 6 4 0 2 0 7
ร้อยละ 31.58 % 21.05 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 36.84 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 15 9 5 5 0 41
ร้อยละ 20.00 % 12.00 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 54.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 21 13 5 7 0 48
ร้อยละ 22.34 % 13.83 % 5.32 % 7.45 % 0.00 % 51.06 %

94 : 21 , 13 , 5 , 7 , 0 , 48...22.34 , 13.83 , 5.32 , 7.45 , 0.00 , 51.06 = 46 : 48.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 48.94%

Powered By www.thaieducation.net