โรงเรียนบ้านนาข่าท่า (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 2 2 2 0 28
ร้อยละ 8.11 % 5.41 % 5.41 % 5.41 % 0.00 % 75.68 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 8 6 4 6 0 111
ร้อยละ 5.93 % 4.44 % 2.96 % 4.44 % 0.00 % 82.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 11 8 6 8 0 139
ร้อยละ 6.40 % 4.65 % 3.49 % 4.65 % 0.00 % 80.81 %

172 : 11 , 8 , 6 , 8 , 0 , 139...6.40 , 4.65 , 3.49 , 4.65 , 0.00 , 80.81 = 33 : 19.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.19%

Powered By www.thaieducation.net