โรงเรียนบ้านพนอม (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 20
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 4 5 10 0 7 64
ร้อยละ 4.44 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 7.78 % 71.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 1 1 2 0 7 26
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 5.41 % 0.00 % 18.92 % 70.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 6 7 12 0 14 110
ร้อยละ 4.03 % 4.70 % 8.05 % 0.00 % 9.40 % 73.83 %

112 : 5 , 6 , 10 , 0 , 7 , 84...4.46 , 5.36 , 8.93 , 0.00 , 6.25 , 75.00 = 28 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 26.17%

Powered By www.thaieducation.net