โรงเรียนบ้านน้อยทวย (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 8 0 1 0 0 8
ร้อยละ 47.06 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 47.06 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 14 1 1 5 0 65
ร้อยละ 16.28 % 1.16 % 1.16 % 5.81 % 0.00 % 75.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 22 1 2 5 0 73
ร้อยละ 21.36 % 0.97 % 1.94 % 4.85 % 0.00 % 70.87 %

103 : 22 , 1 , 2 , 5 , 0 , 73...21.36 , 0.97 , 1.94 , 4.85 , 0.00 , 70.87 = 30 : 29.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 29.13%

Powered By www.thaieducation.net