โรงเรียนบ้านธาตุ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 9
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 1 5 6 1 4 25
ร้อยละ 2.38 % 11.90 % 14.29 % 2.38 % 9.52 % 59.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 2 6 6 2 4 34
ร้อยละ 3.70 % 11.11 % 11.11 % 3.70 % 7.41 % 62.96 %

54 : 2 , 6 , 6 , 2 , 4 , 34...3.70 , 11.11 , 11.11 , 3.70 , 7.41 , 62.96 = 20 : 37.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04%

Powered By www.thaieducation.net