โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 9 15 3 25 10 5
ร้อยละ 13.43 % 22.39 % 4.48 % 37.31 % 14.93 % 7.46 %
ระดับประถมศึกษา
248
จำนวน(คน) 12 26 41 28 11 130
ร้อยละ 4.84 % 10.48 % 16.53 % 11.29 % 4.44 % 52.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 315 คน
จำนวน(คน) 21 41 44 53 21 135
ร้อยละ 6.67 % 13.02 % 13.97 % 16.83 % 6.67 % 42.86 %

315 : 21 , 41 , 44 , 53 , 21 , 135...6.67 , 13.02 , 13.97 , 16.83 , 6.67 , 42.86 = 180 : 57.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 315 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 180 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14%

Powered By www.thaieducation.net