โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 10 12 10 8 23 4
ร้อยละ 14.93 % 17.91 % 14.93 % 11.94 % 34.33 % 5.97 %
ระดับประถมศึกษา
248
จำนวน(คน) 13 26 50 21 12 126
ร้อยละ 5.24 % 10.48 % 20.16 % 8.47 % 4.84 % 50.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 315 คน
จำนวน(คน) 23 38 60 29 35 130
ร้อยละ 7.30 % 12.06 % 19.05 % 9.21 % 11.11 % 41.27 %

315 : 23 , 38 , 60 , 29 , 35 , 130...7.30 , 12.06 , 19.05 , 9.21 , 11.11 , 41.27 = 185 : 58.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 315 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 185 คน คิดเป็นร้อยละ 58.73%

Powered By www.thaieducation.net