โรงเรียนบ้านท่าอุเทน (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 10 8 0 0 5 20
ร้อยละ 23.26 % 18.60 % 0.00 % 0.00 % 11.63 % 46.51 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 17 9 9 0 5 88
ร้อยละ 13.28 % 7.03 % 7.03 % 0.00 % 3.91 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 27 17 9 0 10 108
ร้อยละ 15.79 % 9.94 % 5.26 % 0.00 % 5.85 % 63.16 %

171 : 27 , 17 , 9 , 0 , 10 , 108...15.79 , 9.94 , 5.26 , 0.00 , 5.85 , 63.16 = 63 : 36.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84%

Powered By www.thaieducation.net