โรงเรียนบ้านดอนแดง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 17
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 59
ร้อยละ 2.99 % 0.00 % 8.96 % 0.00 % 0.00 % 88.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 6 0 7 0 0 76
ร้อยละ 6.74 % 0.00 % 7.87 % 0.00 % 0.00 % 85.39 %

89 : 6 , 0 , 7 , 0 , 0 , 76...6.74 , 0.00 , 7.87 , 0.00 , 0.00 , 85.39 = 13 : 14.61ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.61%

Powered By www.thaieducation.net