โรงเรียนบ้านห้วยพระ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 11 5 10 5 0 0
ร้อยละ 35.48 % 16.13 % 32.26 % 16.13 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 30 30 50 10 10 0
ร้อยละ 23.08 % 23.08 % 38.46 % 7.69 % 7.69 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 17 20 20 15 15 0
ร้อยละ 19.54 % 22.99 % 22.99 % 17.24 % 17.24 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 58 55 80 30 25 0
ร้อยละ 23.39 % 22.18 % 32.26 % 12.10 % 10.08 % 0.00 %

161 : 41 , 35 , 60 , 15 , 10 , 0...25.47 , 21.74 , 37.27 , 9.32 , 6.21 , 0.00 = 161 : 100.00ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 248 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net