โรงเรียนบ้านห้วยพระ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 15 6 10 0 0 0
ร้อยละ 48.39 % 19.35 % 32.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 50 10 70 2 0 0
ร้อยละ 37.88 % 7.58 % 53.03 % 1.52 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 3 20 70 0 0 0
ร้อยละ 3.23 % 21.51 % 75.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 68 36 150 2 0 0
ร้อยละ 26.56 % 14.06 % 58.59 % 0.78 % 0.00 % 0.00 %

163 : 65 , 16 , 80 , 2 , 0 , 0...39.88 , 9.82 , 49.08 , 1.23 , 0.00 , 0.00 = 163 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 256 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net