โรงเรียนบ้านหนองทะเล (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 34
ร้อยละ 10.26 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 87.18 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 9 0 10 0 0 99
ร้อยละ 7.63 % 0.00 % 8.47 % 0.00 % 0.00 % 83.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 13 0 11 0 0 133
ร้อยละ 8.28 % 0.00 % 7.01 % 0.00 % 0.00 % 84.71 %

157 : 13 , 0 , 11 , 0 , 0 , 133...8.28 , 0.00 , 7.01 , 0.00 , 0.00 , 84.71 = 24 : 15.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29%

Powered By www.thaieducation.net