โรงเรียนบ้านหนองทะเล (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 5 5 4 5 4 18
ร้อยละ 12.20 % 12.20 % 9.76 % 12.20 % 9.76 % 43.90 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 10 10 10 10 10 69
ร้อยละ 8.40 % 8.40 % 8.40 % 8.40 % 8.40 % 57.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 15 15 14 15 14 87
ร้อยละ 9.38 % 9.38 % 8.75 % 9.38 % 8.75 % 54.38 %

160 : 15 , 15 , 14 , 15 , 14 , 87...9.38 , 9.38 , 8.75 , 9.38 , 8.75 , 54.38 = 73 : 45.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 45.63%

Powered By www.thaieducation.net