โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 9 5 3 3 0 34
ร้อยละ 16.67 % 9.26 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
241
จำนวน(คน) 33 17 20 13 7 151
ร้อยละ 13.69 % 7.05 % 8.30 % 5.39 % 2.90 % 62.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97
จำนวน(คน) 4 5 11 0 8 69
ร้อยละ 4.12 % 5.15 % 11.34 % 0.00 % 8.25 % 71.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 392 คน
จำนวน(คน) 46 27 34 16 15 254
ร้อยละ 11.73 % 6.89 % 8.67 % 4.08 % 3.83 % 64.80 %

295 : 42 , 22 , 23 , 16 , 7 , 185...14.24 , 7.46 , 7.80 , 5.42 , 2.37 , 62.71 = 110 : 37.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 392 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20%

Powered By www.thaieducation.net