โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 10 5 3 3 0 33
ร้อยละ 18.52 % 9.26 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
241
จำนวน(คน) 34 17 20 13 7 150
ร้อยละ 14.11 % 7.05 % 8.30 % 5.39 % 2.90 % 62.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97
จำนวน(คน) 5 5 11 0 8 68
ร้อยละ 5.15 % 5.15 % 11.34 % 0.00 % 8.25 % 70.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 392 คน
จำนวน(คน) 49 27 34 16 15 251
ร้อยละ 12.50 % 6.89 % 8.67 % 4.08 % 3.83 % 64.03 %

295 : 44 , 22 , 23 , 16 , 7 , 183...14.92 , 7.46 , 7.80 , 5.42 , 2.37 , 62.03 = 112 : 37.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 392 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.97%

Powered By www.thaieducation.net