โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 8 4 3 4 10 5
ร้อยละ 23.53 % 11.76 % 8.82 % 11.76 % 29.41 % 14.71 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 22 8 7 8 25 27
ร้อยละ 22.68 % 8.25 % 7.22 % 8.25 % 25.77 % 27.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 3 1 3 1 8 22
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 7.89 % 2.63 % 21.05 % 57.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 33 13 13 13 43 54
ร้อยละ 19.53 % 7.69 % 7.69 % 7.69 % 25.44 % 31.95 %

131 : 30 , 12 , 10 , 12 , 35 , 32...22.90 , 9.16 , 7.63 , 9.16 , 26.72 , 24.43 = 99 : 75.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 68.05%

Powered By www.thaieducation.net