โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 2 3 2 0 25
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 8.82 % 5.88 % 0.00 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 8 3 12 0 0 74
ร้อยละ 8.25 % 3.09 % 12.37 % 0.00 % 0.00 % 76.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 28
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 13.89 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 13 5 20 2 0 127
ร้อยละ 7.78 % 2.99 % 11.98 % 1.20 % 0.00 % 76.05 %

131 : 10 , 5 , 15 , 2 , 0 , 99...7.63 , 3.82 , 11.45 , 1.53 , 0.00 , 75.57 = 32 : 24.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.95%

Powered By www.thaieducation.net