โรงเรียนบ้านหาดกวน (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 12 3 2 0 22
ร้อยละ 7.14 % 28.57 % 7.14 % 4.76 % 0.00 % 52.38 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 17 10 7 2 0 81
ร้อยละ 14.53 % 8.55 % 5.98 % 1.71 % 0.00 % 69.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 12 2 2 0 0 52
ร้อยละ 17.65 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 32 24 12 4 0 155
ร้อยละ 14.10 % 10.57 % 5.29 % 1.76 % 0.00 % 68.28 %

159 : 20 , 22 , 10 , 4 , 0 , 103...12.58 , 13.84 , 6.29 , 2.52 , 0.00 , 64.78 = 56 : 35.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 31.72%

Powered By www.thaieducation.net