โรงเรียนบ้านหาดกวน (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 17 3 3 1 16
ร้อยละ 4.76 % 40.48 % 7.14 % 7.14 % 2.38 % 38.10 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 19 12 5 3 1 77
ร้อยละ 16.24 % 10.26 % 4.27 % 2.56 % 0.85 % 65.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 13 3 2 0 0 50
ร้อยละ 19.12 % 4.41 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 73.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 34 32 10 6 2 143
ร้อยละ 14.98 % 14.10 % 4.41 % 2.64 % 0.88 % 63.00 %

159 : 21 , 29 , 8 , 6 , 2 , 93...13.21 , 18.24 , 5.03 , 3.77 , 1.26 , 58.49 = 66 : 41.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00%

Powered By www.thaieducation.net