โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 1 1 2 0 15
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 5.00 % 10.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 0 10 14 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 19.61 % 27.45 % 0.00 % 0.00 % 52.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 1 11 15 2 0 42
ร้อยละ 1.41 % 15.49 % 21.13 % 2.82 % 0.00 % 59.15 %

71 : 1 , 11 , 15 , 2 , 0 , 42...1.41 , 15.49 , 21.13 , 2.82 , 0.00 , 59.15 = 29 : 40.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 40.85%

Powered By www.thaieducation.net