โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 6 2 2 2 0
ร้อยละ 14.29 % 42.86 % 14.29 % 14.29 % 14.29 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 13 7 14 5 5 25
ร้อยละ 18.84 % 10.14 % 20.29 % 7.25 % 7.25 % 36.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 15 13 16 7 7 25
ร้อยละ 18.07 % 15.66 % 19.28 % 8.43 % 8.43 % 30.12 %

83 : 15 , 13 , 16 , 7 , 7 , 25...18.07 , 15.66 , 19.28 , 8.43 , 8.43 , 30.12 = 58 : 69.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 69.88%

Powered By www.thaieducation.net