โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 15 10 8 6 9 0
ร้อยละ 31.25 % 20.83 % 16.67 % 12.50 % 18.75 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 26 17 41 20 18 39
ร้อยละ 16.15 % 10.56 % 25.47 % 12.42 % 11.18 % 24.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 41 27 49 26 27 39
ร้อยละ 19.62 % 12.92 % 23.44 % 12.44 % 12.92 % 18.66 %

209 : 41 , 27 , 49 , 26 , 27 , 39...19.62 , 12.92 , 23.44 , 12.44 , 12.92 , 18.66 = 170 : 81.34
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 170 คน คิดเป็นร้อยละ 81.34%

Powered By www.thaieducation.net