โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 3 2 3 3 23
ร้อยละ 5.56 % 8.33 % 5.56 % 8.33 % 8.33 % 63.89 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 6 6 6 5 6 67
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 6.25 % 5.21 % 6.25 % 69.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 1 6 1 3 24
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 16.67 % 2.78 % 8.33 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 9 10 14 9 12 114
ร้อยละ 5.36 % 5.95 % 8.33 % 5.36 % 7.14 % 67.86 %

132 : 8 , 9 , 8 , 8 , 9 , 90...6.06 , 6.82 , 6.06 , 6.06 , 6.82 , 68.18 = 42 : 31.82ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14%

Powered By www.thaieducation.net