โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 4 2 4 3 21
ร้อยละ 5.56 % 11.11 % 5.56 % 11.11 % 8.33 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 8 6 7 5 7 63
ร้อยละ 8.33 % 6.25 % 7.29 % 5.21 % 7.29 % 65.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 1 8 1 3 22
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 22.22 % 2.78 % 8.33 % 61.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 11 11 17 10 13 106
ร้อยละ 6.55 % 6.55 % 10.12 % 5.95 % 7.74 % 63.10 %

132 : 10 , 10 , 9 , 9 , 10 , 84...7.58 , 7.58 , 6.82 , 6.82 , 7.58 , 63.64 = 48 : 36.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 36.90%

Powered By www.thaieducation.net