โรงเรียนอุตรกิจ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
112
จำนวน(คน) 12 2 10 0 0 88
ร้อยละ 10.71 % 1.79 % 8.93 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
614
จำนวน(คน) 98 7 98 2 0 409
ร้อยละ 15.96 % 1.14 % 15.96 % 0.33 % 0.00 % 66.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 726 คน
จำนวน(คน) 110 9 108 2 0 497
ร้อยละ 15.15 % 1.24 % 14.88 % 0.28 % 0.00 % 68.46 %

726 : 110 , 9 , 108 , 2 , 0 , 497...15.15 , 1.24 , 14.88 , 0.28 , 0.00 , 68.46 = 229 : 31.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 726 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 229 คน คิดเป็นร้อยละ 31.54%

Powered By www.thaieducation.net