โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 16
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 33
ร้อยละ 4.65 % 2.33 % 16.28 % 0.00 % 0.00 % 76.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
63 คน
จำนวน(คน) 3 1 10 0 0 49
ร้อยละ 4.76 % 1.59 % 15.87 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %

63 : 3 , 1 , 10 , 0 , 0 , 49...4.76 , 1.59 , 15.87 , 0.00 , 0.00 , 77.78 = 14 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net