โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ (สพป.สกลนคร เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพันธุ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 7 11 1 8 7 0
ร้อยละ 20.59 % 32.35 % 2.94 % 23.53 % 20.59 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 15 14 6 15 14 17
ร้อยละ 18.52 % 17.28 % 7.41 % 18.52 % 17.28 % 20.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 22 25 7 23 21 17
ร้อยละ 19.13 % 21.74 % 6.09 % 20.00 % 18.26 % 14.78 %

115 : 22 , 25 , 7 , 23 , 21 , 17...19.13 , 21.74 , 6.09 , 20.00 , 18.26 , 14.78 = 98 : 85.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 85.22%

Powered By www.thaieducation.net