โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
315
จำนวน(คน) 13 0 0 0 0 302
ร้อยละ 4.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.87 %
ระดับประถมศึกษา
1669
จำนวน(คน) 66 20 265 86 141 1091
ร้อยละ 3.95 % 1.20 % 15.88 % 5.15 % 8.45 % 65.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1984 คน
จำนวน(คน) 79 20 265 86 141 1393
ร้อยละ 3.98 % 1.01 % 13.36 % 4.33 % 7.11 % 70.21 %

1984 : 79 , 20 , 265 , 86 , 141 , 1393...3.98 , 1.01 , 13.36 , 4.33 , 7.11 , 70.21 = 591 : 29.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1984 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 591 คน คิดเป็นร้อยละ 29.79%

Powered By www.thaieducation.net