โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
318
จำนวน(คน) 11 17 35 28 35 192
ร้อยละ 3.46 % 5.35 % 11.01 % 8.81 % 11.01 % 60.38 %
ระดับประถมศึกษา
1676
จำนวน(คน) 74 13 251 87 130 1121
ร้อยละ 4.42 % 0.78 % 14.98 % 5.19 % 7.76 % 66.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1994 คน
จำนวน(คน) 85 30 286 115 165 1313
ร้อยละ 4.26 % 1.50 % 14.34 % 5.77 % 8.27 % 65.85 %

1994 : 85 , 30 , 286 , 115 , 165 , 1313...4.26 , 1.50 , 14.34 , 5.77 , 8.27 , 65.85 = 681 : 34.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1994 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 681 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15%

Powered By www.thaieducation.net