โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
319
จำนวน(คน) 8 18 37 26 38 192
ร้อยละ 2.51 % 5.64 % 11.60 % 8.15 % 11.91 % 60.19 %
ระดับประถมศึกษา
1676
จำนวน(คน) 64 26 268 90 139 1089
ร้อยละ 3.82 % 1.55 % 15.99 % 5.37 % 8.29 % 64.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1995 คน
จำนวน(คน) 72 44 305 116 177 1281
ร้อยละ 3.61 % 2.21 % 15.29 % 5.81 % 8.87 % 64.21 %

1995 : 72 , 44 , 305 , 116 , 177 , 1281...3.61 , 2.21 , 15.29 , 5.81 , 8.87 , 64.21 = 714 : 35.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1995 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 714 คน คิดเป็นร้อยละ 35.79%

Powered By www.thaieducation.net