โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 5 1 5 1 0 66
ร้อยละ 6.41 % 1.28 % 6.41 % 1.28 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 7 21 3 2 0 146
ร้อยละ 3.91 % 11.73 % 1.68 % 1.12 % 0.00 % 81.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 12 22 8 3 0 212
ร้อยละ 4.67 % 8.56 % 3.11 % 1.17 % 0.00 % 82.49 %

257 : 12 , 22 , 8 , 3 , 0 , 212...4.67 , 8.56 , 3.11 , 1.17 , 0.00 , 82.49 = 45 : 17.51ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 17.51%

Powered By www.thaieducation.net